Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin Działania Rzeczników Dyscyplinarnych

R E G U L A M I N DZIAŁANIA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
CZĘŚĆ I
Rozdział I
Zasady ogólne
§ 1
1. Do występowania przed sądami koleżeńskimi w sprawach członków naruszających przepisy
Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego są powoływani rzecznicy dyscyplinarni zarządu
koła, zarządu okręgu, Zarządu Głównego.
2. Rzecznik dyscyplinarny, jest jedynym uprawnionym organem do przedstawiania wniosku o
ukaranie członka Polskiego Związku Wędkarskiego naruszającego obowiązki wynikające z §
14 pkt 1– 6 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz jest uprawnionym oskarŜycielem
do występowania przed sądami koleżeńskimi.
§ 2
1. Rzeczników dyscyplinarnych Zarządu Głównego PZW powołuje Zarząd Główny.
2. Rzeczników dyscyplinarnych zarządów okręgów i zarządów kół Polskiego Związku
Wędkarskiego, powołują zarządy okręgów i kół.
§ 3
Powołania rzecznika dyscyplinarnego dokonuje na swoim pierwszym posiedzeniu plenarnym
zarząd w nowej kadencji, na okres jej trwania.
§ 4
Rzecznik dyscyplinarny, po zakończeniu kadencji, przekazuje dokumenty prowadzonych spraw
zarządowi, który go powołał lub nowo powołanemu rzecznikowi.
§ 5
Rzecznikiem dyscyplinarnym może być powołany członek Związku o nieposzlakowanej opinii,
nienagannej postawie etyczno-moralnej oraz legitymujący się, co najmniej 5 letnim staŜem. Staż
ten moŜe być skrócony przez zarząd koła, zarząd okręgu lub Zarząd Główny.
§ 6
W uzasadnionych przypadkach zarząd może powołać kilku rzeczników, którzy tworzą zespół, a
kieruje nim jeden z rzeczników, wskazany przez zarząd.
§ 7
1. Rzecznik dyscyplinarny wykonuje swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
w sposób rzetelny i sumienny, zachowując bezstronność i obiektywizm w rozpatrywaniu
powierzonych spraw.
2. W przypadku działania rzecznika dyscyplinarnego sprzecznego z prawem, Statutem
Polskiego Związku Wędkarskiego lub z powodu bezczynności, zarząd z własnej inicjatywy,
bądź na umotywowany pisemny wniosek władz, moŜe odwołać rzecznika dyscyplinarnego.
§ 8
W przypadku naruszenia przez rzecznika dyscyplinarnego postanowień § 14 pkt 1–6 Statutu
PZW ponosi on odpowiedzialność na takich zasadach jak członek władz i organów.
§ 9
Rzecznicy dyscyplinarni szczebla nadrzędnego sprawują nadzór nad działalnością rzeczników
niższych szczebli.
§ 10
Rzecznik dyscyplinarny może zwrócić się do innego rzecznika oraz władz i organów Związku o
udzielenie mu pomocy w prowadzonym przez niego postępowaniu.
§ 11
Rzecznik dyscyplinarny nie może uchylić się od udzielenia pomocy innemu rzecznikowi.
Obowiązek udzielenia pomocy rzecznikowi w prowadzonych przez niego sprawach mają
również władze i organa Związku.
§ 12
1. Do prowadzenia postępowań o naruszenie obowiązków wynikających z § 14 pkt 1–6 Statutu
PZW uprawnieni są:
- przeciwko członkom nie pełniącym funkcji we władzach i organach Związku, rzecznik
dyscyplinarny zarządu koła,
- przeciwko członkom pełniącym funkcje we władzach i organach Związku na szczeblu koła,
rzecznik dyscyplinarny zarządu okręgu,
- przeciwko członkom pełniącym funkcje we władzach i organach okręgowych
i naczelnych Związku, rzecznik dyscyplinarny Zarządu Głównego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków PZW, którzy naruszyli obowiązki
wynikające z § 14 pkt. 1-6 Statutu PZW w czasie pełnienia funkcji we władzach i organach
Związku, a w momencie prowadzenia sprawy już tych funkcji nie pełnią.
§ 13
1. Rzecznik dyscyplinarny wyższego szczebla, który uzyskał wiedzę lub sam ustalił fakt utraty
zdolności prowadzenia spraw przez rzecznika niższego szczebla, może przejąć sprawę do
prowadzenia lub przekazać je do rozpatrzenia innemu rzecznikowi tego samego szczebla.
2. W postępowaniu odwoławczym wniosek o ukaranie przed sądem koleżeńskim popiera
rzecznik dyscyplinarny szczebla równorzędnego do sądu rozpoznającego odwołanie.
Właściwy do rozpoznania rzecznik może powierzyć popieranie wniosku o ukaranie w
postępowaniu odwoławczym rzecznikowi, który popierał go w pierwszej instancji.
Rozdział II
Obowiązki rzecznika dyscyplinarnego
§ 14
1. Do obowiązków rzecznika dyscyplinarnego należy:
1) rejestrowanie zawiadomień o naruszeniu obowiązków wynikających z §14 pkt 1- 6
Statutu PZW. Rzecznik prowadzi rejestr rozpatrywanych spraw o naruszeniu przepisów
Statutu PZW /zał. nr 1/.
2) prowadzenie rejestru ukaranych członków PZW,
3) prowadzenie postępowania dyscyplinarnego przeciwko członkom PZW,
4) wnoszenie spraw do sadów koleżeńskich PZW,
5) czynne uczestnictwo w rozprawach przed sądami koleżeńskimi PZW,
6) wnoszenie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich PZW,
7) składanie wniosków rewizyjnych w odniesieniu od prawomocnych orzeczeń sądów
koleżeńskich PZW,
8) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem prawomocnych orzeczeń sądów koleżeńskich
PZW,
9) opracowywanie rocznej informacji z działalności rzecznika i za okres trwania kadencji
oraz przedstawianie ich władzom Związku, przy czym rzecznicy wyższych szczebli
opracowują roczne informacje własne, również zbiorcze z terenu ich działania,
10)organizowanie i prowadzenie szkolenia dla rzeczników niższych szczebli.
2. Ustala się następujące terminy składania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 9:
a. rzecznik dyscyplinarny zarządu koła – opisowe dla rzecznika dyscyplinarnego
zarządu okręgu do końca marca każdego roku oraz na walnym zgromadzeniu
członków koła,
b. rzecznik dyscyplinarny zarządu okręgu dla rzecznika dyscyplinarnego Zarządu
Głównego PZW – liczbowo-opisową z własnej działalności i zbiorcze z terenu
jego działania, do końca maja każdego roku, dla zarządu okręgu raz w roku oraz
informację zbiorczą raz na cztery lata okręgowemu zjazdowi delegatów,
c. rzecznik dyscyplinarny Zarządu Głównego – Zarządowi Głównemu raz w roku.
3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 należy prowadzić w formie pisemnej lub
elektronicznej.
CZĘŚĆ II
Rozdział III
Postępowanie dyscyplinarne
§ 15
1. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego następuje po otrzymaniu przez rzecznika, za
pośrednictwem zarządu lub bezpośrednio, zawiadomienia o naruszeniu § 14 pkt 1–6 Statutu
PZW.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia lub skargi, o których mowa w ustępie 1 rzecznik wpisuje je do
rejestru prowadzonego zgodnie z § 14 ust 1 pkt 1 Regulaminu.
§ 16
1. W toku postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek ustalić, czy:
1) zarzucony czyn narusza § 14 pkt 1–6 Statutu PZW,
2) nie nastąpiło przedawnienie karalności zgodnie z § 24 Regulaminu postępowania w
sprawach przewinień członków PZW,
3) nie ustało członkostwo naruszającego przepisy § 14 pkt 1–6 Statutu PZW z zastrzeŜeniem
o którym mowa w pkt 2.
2. Jeżeli członkostwo naruszającego przepisy ustało w związku z jego rezygnacją w kole, w
którym będąc członkiem dopuścił się naruszenia Statutu PZW, sprawę należy przekazać do
koła, którego jest aktualnie członkiem. Jeżeli z ustaleń wynika, że nie jest członkiem PZW należy zawiadomienie, wniosek lub skargę zwrócić zawiadamiającemu lub umorzyć postępowanie.
§ 17
Jeżeli zachodzą szczególne okoliczności, rzecznik dyscyplinarny wykonując czynności w postępowaniu dyscyplinarnym może:
1) dokonać protokolarnego /zał. nr 2/ przesłuchania naruszającego przepisy lub świadka na
okoliczność opisaną w zawiadomieniu, wniosku lub skardze wniesionej przez członka
PZW, zarząd, organ, osobę postronną,
2) odstąpić od przesłuchania świadka, o których mowa w § 18 pkt 1 Regulaminu, jeŜeli
byłoby ono połączone ze znacznymi trudnościami i kosztami. Osoby te mogą nadesłać
wyjaśnienia-oświadczenia do rzecznika w terminie 14 dni od dnia ich powiadomienia.
3) Żądać od władz i organów Związku odpisów lub kserokopii uchwał, protokołów zebrań
lub innych dokumentów uwierzytelnionych, mających znaczenie w sprawie.
§ 18
Rzecznik dyscyplinarny podejmuje postanowienie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego
jeżeli:
1) zarzucany czyn nie narusza § 14 pkt 1–6 Statutu PZW,
2) sprawa pomiędzy członkami PZW /zatarg osobisty, pomówienie/ został ugodowo
zakończony przez zainteresowanych, a skarga została przez wnoszącego wycofana. Fakt
ten należy udokumentować notatką służbową lub protokołem przesłuchań.
§ 19
Postępowanie dyscyplinarne powinno być zakończone w terminie 30 dni, jednak nie później niz
w ciągu 60 dni, gdy zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające tę zwłokę, od daty
przyjęcia zawiadomienia, wniosku lub skargi rzecznika dyscyplinarnego.
§ 20
1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności wstępnych rzecznik dyscyplinarny ustalił, ze
spełnione są przesłanki, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1–3 Regulaminu, zobowiązany jest
do wszczęcia postępowania przygotowawczego.
2. Rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek zebrać i zabezpieczyć wszystkie dostępne mu
dokumenty dotyczące sprawy, niezbędne do sporządzenia wniosku o ukaranie /zał. nr 3/.
W tym celu rzecznik dyscyplinarny powinien:
1) ustalić, czy w związku ze sprawą, będącą przedmiotem postępowania, toczyło się lub
toczy postępowanie przed sądem powszechnym. W przypadku ustalenia /w czasie
postępowania przygotowawczego/, ze przed sądem powszechnym toczy się postępowanie sądowe – karne przeciwko naruszającemu przepisy prawa dotyczące wędkarstwa i Statutu
PZW, rzecznik dyscyplinarny może zawiesić dalsze postępowanie do czasu wydania
prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego.
2) przesłuchać świadków czynu, zdarzenia lub też osoby posiadające istotne dla sprawy
informacje,
3) przesłuchać naruszającego przepisy Statutu PZW, przedstawiając mu zarzuty i
konsekwencje dyscyplinarne wynikające ze Statutu PZW § 16 ust. 2 pkt 1-5 oraz § 16 ust.
3. Naruszający przepisy ma prawo zgłosić /złożyć na piśmie/ wnioski dowodowe.
4) uzyskać, jeżeli zachodzi potrzeba, odpisy lub kserokopie, uchwały władz i organów
Związku, protokołów zebrań i walnych zgromadzeń. Dokumenty te powinny być
uwierzytelnione.
5) zebrać inne dokumenty związane ze sprawą oraz ustalić okoliczności, które w czasie
postępowania zostały ujawnione.
3. W przypadku stwierdzenia – powzięcia przekonania o działaniach sprzecznych z prawem lub
Statutem PZW, naruszającego przepisy Statutu § 14 pkt 1– 6, a pełniącego funkcję z wyboru
we władzach lub organach Związku, rzecznik dyscyplinarny ma prawo wystąpienia z
wnioskiem wraz z uzasadnieniem, do władz lub organów sprawujących nadzór nad władzami
lub organami niższych szczebli, o zawieszenie /na czas określony/ w pełnieniu funkcji
naruszającego przepisy.
4. Jeżeli naruszający przepisy, przyznaje się do popełnienia czynu, a okoliczności popełnionego
czynu nie budzą wątpliwości, szkoda wyrządzona została naprawiona, rzecznik dyscyplinarny
może umorzyć postępowanie lub zaproponować, naruszającemu przepisy, dobrowolne
poddanie się karze wynikającej ze Statutu PZW – a sąd koleżeński może wydać orzeczenie bez
udziału obwinionego.
5. W przypadku, jeżeli naruszający przepisy wyraża zgodę na proponowaną przez rzecznika
dyscyplinarnego karę – rzecznik przesyła akta sprawy właściwemu sądowi wraz z wnioskiem
o ukaranie, zawierającym uzgodnioną propozycję kary.
§ 21
JeŜeli naruszający przepisy Statutu PZW, w trakcie prowadzonego przesłuchania przyznaje się
do przedstawionych mu zarzutów, odstępuje się od prowadzenia czynności, o których mowa w
§ 20 ust 2 pkt 1 Regulaminu. Czynności moŜna ograniczyć do sporządzenia notatki słuŜbowej
zawierającej ustalenia do sporządzenia wniosku o ukaranie.
§ 22
Rzecznik dyscyplinarny podejmuje postanowienie o umorzeniu prowadzonego postępowania,
gdy w toku jego prowadzenia stwierdził, że:
1) sprawa między członkami PZW /zatarg osobisty, pomówienie/ została ugodowo
zakończona,
2) sprawa jest niewielkiej wagi, a rozmiar wyrządzonej dla Związku szkody jest
naprawiony,
3) szkodliwość społeczna czynu jest znikoma,
4) obwiniony zmarł.
§ 23
Jeżeli w toku prowadzonego postępowania rzecznik dyscyplinarny ustalił, że w świetle
zebranych dowodów oraz okoliczności sprawy, popełnienie czynu naruszającego przepisy nie
budzi wątpliwości, podejmuje postanowienie o skierowaniu sprawy do sądu koleżeńskiego PZW.
Rozdział IV
Zasady postępowania w sprawach umorzeń postępowań
§ 24
Po podjęciu postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny
doręcza postanowienie obwinionemu i właściwemu zarządowi.
§ 25
1) Na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania,
pokrzywdzonemu i naruszającemu przepisy przysługuje zażalenie do sądu koleżeńskiego
właściwego do rozpoznania sprawy. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia umorzeniu postępowania, za pośrednictwem rzecznika
dyscyplinarnego, który wydał zaskarżone postanowienie. Wniesienie zażalenia po
terminie jest bezskuteczne.
2) Do biegu terminu nie wlicza się dnia, w którym osoba uprawniona do wniesienia
zażalenia otrzymała zawiadomienie o umorzeniu postępowania.
3) Jeżeli koniec terminu do wniesienia zaŜalenia przypada na dzień ustawowo wolny od
pracy, za koniec terminu przyjmuje się pierwszy dzień roboczy przypadający po tym
dniu.
§ 26
Wszystkie czynności prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu
dyscyplinarnym prowadzone są z zachowaniem wymogów pisemności. Dowody należy
przechowywać w odrębnej teczce na akta, chronologicznie, zgodnie z datą ich uzyskania.
CZĘŚĆ III
Rozdział V
Wnoszenie spraw o ukaranie do sądów koleżeńskich PZW
§ 27
1. Na podstawie zgromadzony materiały dowodowy i czynności postępowania dyscyplinarnego,
rzecznik dyscyplinarny postanawia o skierowaniu do właściwego sądu koleżeńskiego,
wniosku o ukaranie członka PZW, któremu stawiane są zarzuty naruszenia przepisów § 14
pkt 1–6 Statutu PZW.
2. Wniosek o ukaranie przeciwko osobie, której zarzuca się naruszenie przepisów § 14 pkt 1– 6
Statutu PZW powinien zawierać:
1) imię i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę i miejsce urodzenia,
4) adres zamieszkania,
5) wykształcenie,
6) staż członkowski,
7) posiadane odznaki honorowe PZW,
8) pełnione funkcje w PZW,
9) dane dotyczące poprzedniej karalności /data i rodzaj naruszenia przepisów § 14 pkt
1–6 Statutu PZW oraz wymiar kary, gdy ta nie uległa zatarciu/,
10) opis naruszenia przepisów, przestawiający ustalony stan faktyczny,
11)wniosek w sprawie wymiaru kary z kwalifikacją prawną i uzasadnieniem.
Do wniosku o ukaranie należy dołączyć /chronologicznie posegregowane i ponumerowane/
materiały postępowania dyscyplinarnego, jak również wskazać świadków /z aktualnymi
adresami/, których należy powołać w sprawie.
Rozdział VI
Obowiązki rzecznika w czasie rozprawy przed sądami koleżeńskimi PZW
§ 28
1. Rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek uczestniczenia w rozprawie przed sądem koleżeńskim
PZW, która odbywa się z jego wniosku o ukaranie i przedstawienie zarzutów o naruszenie
przepisów § 14 Statutu PZW.
2. W trakcie rozprawy, o ile zajdą uzasadnione okoliczności, rzecznik dyscyplinarny może:
1) zmienić kwalifikacje naruszenia przepisów Statutu PZW i wniosek dotyczący wymiaru
kary,
2) wycofać swój wniosek, w części lub całości, o ukaranie, jeżeli w trakcie prowadzonej
rozprawy wykazane zostaną dowody, których w trakcie postępowania dyscyplinarnego,
rzecznikowi dyscyplinarnemu nie były znane.
CZĘŚĆ IV
Rozdział VII
Wykonywanie i nadzór wykonywania prawomocnych orzeczeń
sądów koleżeńskich PZW
§ 29
1. Rzecznik dyscyplinarny nadzoruje wykonanie kary orzeczonej prawomocnym orzeczeniem
sądu koleżeńskiego PZW.
2. Wykonanie kary polega na:
1) wpisaniu jej do karty ewidencyjnej członka PZW oraz do rejestru ukaranego,
2) poinformowaniu zarządu koła lub okręgu PZW,
3) przyjęciu do depozytu legitymacji członkowskiej,
4) przyjęciu odznak honorowych Związku i ich legitymacji oraz przekazania ich Zarządowi
Głównemu PZW, w przypadku gdy wynika to z orzeczonej kary,
5) przesłaniu zawiadomienia /listem poleconym/ o wykluczeniu z szeregów członków PZW
właściwym władzom /zał. nr 4/.
§ 30
Rzecznik dyscyplinarny nadzoruje wykonanie kary orzeczonej przez sąd koleżeński PZW przez
przejęcie do depozytu karty ewidencyjnej ukaranego członka PZW i dalszych czynności
wynikającej z tej ewidencji.
Rozdział VIII
Postępowanie odwoławcze
§ 31
1. Rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczeń
wydanych przez sąd koleżeński PZW pierwszej instancji w terminie 14 dni od otrzymania
odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi do sądu wyższego szczebla za
pośrednictwem sądu, który orzeczenie wydał.
2. Podstawę do odwołania mogą stanowić następujące okoliczności:
1) zostały naruszone zasady procedur określonych w Regulaminie,
2) sąd koleŜeński PZW wymierzył karę nie przewidywaną w § 16 ust. 2 pkt 1–5 Statutu
PZW,
3) wystąpiły nowe fakty, dowody, które nie były znane rzecznikowi dyscyplinarnemu
podczas rozprawy przed sądem koleŜeńskim PZW,
4) zachodzą inne okoliczności, które mogły mieć istotny wpływ na treść orzeczenia sądu
koleżeńskiego pierwszej instancji,
5) orzeczona przed sądem koleŜeński PZW kara jest niewspółmierna do udowodnionego
naruszenia przepisów § 14 pkt 1–6 Statutu PZW przez ukaranego.
Rozdział IX
Rewizja prawomocnych orzeczeń sądów koleżeńskich PZW
§ 32
1. Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego może być poddane rewizji przez Główny Sąd
Koleżeński na podstawie skierowanego do przewodniczącego Głównego Sądu
Koleżeńskiego umotywowanego wniosku:
1) Prezesa Zarządu Głównego PZW,
2) Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW,
3) Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego PZW,
4) Ukaranego, za pośrednictwem osób wymienionych w punktach 1-3.
2. Wniosek o przeprowadzenie postępowania w trybie rewizji może być złożony przez
uprawniony podmiot, w terminie 6-miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia tylko jeden
raz w danej sprawie.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 33
W przypadku stwierdzenia bezczynności sądu koleżeńskiego koła, rzecznik dyscyplinarny
obowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienie zarządu i komisji rewizyjnej koła
oraz rzecznika dyscyplinarnego zarządu okręgu. Powyższe ma również zastosowanie w stosunku
do okręgowych sądów koleżeńskich PZW, z tym, że odpowiednie zawiadomienie kieruje się do
Zarządu Głównego PZW.
§ 34
W zakresie prowadzonego postępowania dowodowego oraz prowadzonego nadzoru, rzecznicy
dyscyplinarni wszystkich szczebli, upoważnieni są do podpisywania korespondencji do sądów
koleżeńskich PZW, rzeczników oraz zainteresowanych w sprawie osób prawnych i członków
PZW.
§ 35
W przypadku stwierdzenia w postępowaniu przygotowawczym naruszenia przepisów Statutu
PZW, rzecznik dyscyplinarny powiadamia /pisemnie/ o tych faktach zarząd.
§ 36
Jeżeli w uzasadnionych przypadkach w kole nie powołano rzecznika dyscyplinarnego, sprawy
prowadzi rzecznik dyscyplinarny zarządu okręgu.
§ 37
Właściwy zarząd koła lub zarząd okręgu ma obowiązek zapewnić rzecznikowi dyscyplinarnemu
odpowiednie warunki do wykonywania wszystkich zadań i czynności związanych z
prowadzonym postępowaniem w sprawie, a określonych w niniejszym Regulaminie.