Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin Postępowania w Sprawach Przewinień Członków

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
ZARZĄD GŁÓWNY
REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH PRZEWINIEŃ CZŁONKÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
WARSZAWA, 2008 r.

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Postępowanie przed sądami koleżeńskimi Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawach
należących do właściwości sądów koleżeńskich toczy się na podstawie Statutu PZW,
według przepisów Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków oraz
Instrukcji pracy sądów koleżeńskich Polskiego Związku Wędkarskiego, zwanego dalej
Regulaminem.
§ 2
Do zadań sądów koleŜeńskich, zgodnie z treścią § 16 ust.1 Statutu Polskiego Związku
Wędkarskiego, naleŜy rozpatrywanie spraw o przewinienia członków PZW obwinionych
o naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt 1–6 Statutu PZW oraz przepisów
Regulaminu amatorskiego połowu ryb.
§ 3
Przewinienia dyscyplinarne sportu wędkarskiego popełnione przez członków PZW w
czasie trwania zawodów sportowych i w związku z ich przebiegiem, rozpoznawane są
przez Prezydium Głównego Kapitanatu Sportowego, na podstawie przepisów
dyscyplinarnych sportu wędkarskiego.
§ 4
W zakresie swojej właściwości sądy koleżeńskie stosują wobec członków PZW
wyłącznie kary wymienione w § 17 Regulaminu, niezaleŜnie od kar, jakie mogą być na
nich nałożone przez sądy powszechne.
§ 5
Rozpoznając sprawę w zakresie swojej właściwości sądy koleżeńskie związane są
prawomocnymi orzeczeniami sądów powszechnych, co do winy, w zakresie czynów,
które są również przedmiotem postępowania przed sądami koleżeńskimi. Przyjęcie
mandatu karnego jest równoznaczne ze skazaniem przez sąd powszechny.
§ 6
Obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego PZW.
§ 7
Obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do składania wyjaśnień,
wniosków dowodowych i korzystania z pomocy obrońcy. Obrońcą może być każdy nie
karany członek PZW.
ROZDZIAŁ 2
Sądy Koleżeńskie
§ 8
Sądy koleŜeńskie PZW są wybieralnymi organami statutowymi Polskiego Związku
Wędkarskiego ustanowionymi do rozpatrywania spraw określonych w § 2 Regulaminu.
§ 9
Zadaniem sądów koleŜeńskich PZW jest ochrona praw członków PZW oraz interesów i
mienia Związku.
§ 10
1. Sądy Koleżeńskie, w ramach realizacji swoich statutowych zadań wydają orzeczenia i
postanowienia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego.
2. Orzeczenia wydaje się, co do istoty sprawy, po przeprowadzeniu rozprawy, jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej. W pozostałych przypadkach wydaje się
postanowienia.
3. Postanowienia sądów koleżeńskich podlegają zaskarżeniu jedynie w przypadkach
wskazanych w Statucie PZW lub niniejszym Regulaminie.
§ 11
Stronami postępowania przed Sądami Koleżeńskimi PZW, są obwiniony i jego obrońca
oraz właściwy rzecznik dyscyplinarny PZW, występujący w charakterze oskarżyciela.
§ 12
1. Postępowanie przed sądami koleżeńskimi PZW odbywa się na zasadzie
bezpośredniości i jawności z wyłączeniem narad nad wydaniem rozstrzygnięć
określonych w § 10 ust. 1 Regulaminu.
2. Rozprawa sądu koleżeńskiego odbywa się jawnie. Posiedzenia mogą odbywać się
niejawnie.
§ 13
Postępowanie przed sądami koleżeńskimi jest dwuinstancyjne.
ROZDZIAŁ 3
Skład i właściwość sądów koleżeńskich
§ 14
1. Sądami koleżeńskimi PZW są: Główny Sąd Koleżeński, okręgowe sądy koleżeńskie i sądy koleżeńskie kół.
2. Zgodnie z § 62 Statutu PZW, na podstawie porozumień dwu lub więcej kół moŜe być
utworzony wspólny dla tych kół sąd koleŜeński.
3. Sąd koleżeński koła rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy przewinień członków
PZW, z wyłączeniem spraw członków, którzy w chwili popełnienia przewinienia
pełnili funkcję we władzach i organach koła lub władzach i organach wyższych
szczebli.
4. Okręgowy sąd koleżeński rozpoznaje odwołania od orzeczeń i postanowień
wydawanych przez sądy koleżeńskie kół. W tym zakresie orzeczenia i postanowienia
sądów okręgowych są ostateczne. Okręgowy sąd koleżeński rozpoznaje w pierwszej
instancji sprawy przewinień członków PZW pełniących, w chwili popełnienia przewinienia funkcje we władzach i organach kół, a nadto rozpoznaje spory o
właściwość sądów kół.
5. Główny Sąd Koleżeński :
1) rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy przewinień członków PZW, pełniących
w chwili popełnienia przewinienia funkcje we władzach i organach naczelnych
oraz okręgowych PZW,
2) rozpoznaje spory o właściwość sądów okręgowych,
3) rozstrzyga w przedmiocie rewizji od prawomocnych orzeczeń,
4) jest instancją odwoławczą od orzeczeń i postanowień okręgowych sądów
koleżeńskich i tym zakresie orzeczenia oraz postanowienia Głównego Sądu
Koleżeńskiego są ostateczne.
6. Jeżeli sąd koleżeński uzna swą niewłaściwość w rozstrzygnięciu sprawy, jest
zobowiązany niezwłocznie przekazać ją wraz z aktami właściwemu sądowi
koleżeńskiemu.
7. Na postanowienie w kwestii właściwości stronom postępowania przysługuje
zażalenie.
8. Sąd koleżeński, któremu przekazano sprawę na podstawie postanowienia wskazanego
w § 14 ust. 6 Regulaminu, może wszcząć spór o właściwość. Spory o właściwość
rozstrzyga sąd koleżeński wyższego szczebla nad sądem, który wszczął spór.
Rozstrzygnięcia Głównego Sądu Koleżeńskiego i okręgowych sądów koleżeńskich,
w tym zakresie są ostateczne.
§ 15
1. Sąd koleżeński wyższego szczebla, na umotywowany wniosek sądu właściwego do rozpoznania sprawy, może przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi
koleżeńskiemu tego samego szczebla.
2. Jeżeli sąd koleżeński ustalił fakt utraty zdolności rozpoznania sprawy,
przewodniczący tego sądu niezwłocznie zawiadamia o tym sąd wyższego szczebla.
3. Sąd koleżeński wyższego szczebla, który posiadł, na podstawie pisemnego
powiadomienia wiadomość o utracie zdolności rozpoznania sprawy przez sąd
niŜszego szczebla, może sam sprawę rozpoznać lub przekazać ją do rozpoznania
innemu sądowi koleżeńskiemu tego samego szczebla.
§ 16
1. Sprawy przed sądami koleżeńskimi rozpoznawane są przez składy orzekające. Skład orzekający stanowi trzech członków, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego składu orzekającego.
2. Przewodniczący sądu koleżeńskiego wyznacza skład orzekający.
3. Każdy członek składu orzekającego moŜe być wyłączony z rozpoznania sprawy na
umotywowany wniosek jednej ze stron. Na postanowienie o odmowie wyłączenia,
wnioskodawcy przysługuje zażalenie.
4. Postanowienie o wyłączeniu członka składu orzekającego wydaje przewodniczący
składu. Postanowienie o wyłączeniu przewodniczącego składu orzekającego wydaje
przewodniczący sądu koleżeńskiego rozpoznającego sprawę. W przypadku, gdy
przewodniczący składu orzekającego jest zarazem przewodniczącym sądu
koleżeńskiego danej instancji, o jego wyłączeniu orzeka skład trzech członków sądu
koleżeńskiego z wyłączeniem przewodniczącego.
5. Na postanowienie o odmowie wyłączenia członka składu orzekającego zażalenie
rozpoznaje przewodniczący sądu koleżeńskiego, przed którym sprawa się toczy. Na
postanowienie o odmowie wyłączenia przewodniczącego składu orzekającego
zażalenie rozpoznaje przewodniczący sądu koleżeńskiego wyższego szczebla.
6. Członek składu orzekającego wyłączony jest z mocy prawa od udziału w rozpoznaniu sprawy, jeżeli:
a) sprawa dotyczy członka składu orzekającego osobiście,
b) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym strony, pokrzywdzonego lub
obrońcy obwinionego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób,
c) był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy albo w tej samej sprawie był
przesłuchany w charakterze świadka,
d) występował w sprawie jako rzecznik dyscyplinarny lub obrońca,
e) brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub postanowienia,
f) w przedmiotowej sprawie powiadomił rzecznika dyscyplinarnego lub inne
organy PZW o popełnieniu przewinienia.
ROZDZIAŁ 4
Zasady wymiaru kar
§ 17
Zgodnie z § 16 Statutu PZW karami wymierzanymi przez sądy koleżeńskie są:
1. upomnienie,
2. nagana,
3. zawieszenie prawa do wędkowania w wodach PZW na okres do dwóch lat,
4. zawieszenie w prawach członka Polskiego Związku Wędkarskiego na okres od
jednego roku do dwóch lat,
5. wykluczenie ze Związku, z równoczesnym pozbawieniem tytułów honorowych i
odznak Związku.
§ 18
Kary określone w § 17 ust. 3 i 4 Regulaminu, podaje się w latach i miesiącach.
§ 19
Czas odbywania kary liczy się od dnia następnego po uprawomocnieniu się orzeczenia.
§ 20
Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku przewinień, sąd koleżeński rozpoznając sprawę
wydaje jedno orzeczenie do wszystkich przewinień będących przedmiotem
postępowania.
§ 21
Sąd koleżeński wymierza karę, w granicach przewidzianych przez Statut PZW,
uwzględniając całokształt okoliczności sprawy, rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej
przewinieniem, pobudki i sposób działania obwinionego, stopień jego winy, a także jego
cechy i uwarunkowania osobiste oraz dotychczasową działalność w Związku i postawę w
toku postępowania.
§ 22
Członek Związku, ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą
określoną w § 17 ust. 2-5 Regulaminu lub prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego
za naruszenie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym nie może pełnić funkcji we
władzach i organach Związku, do czasu zatarcia skazania.
§ 23
1. Sąd koleżeński może orzec o umorzeniu postępowania, gdy:
a) nastąpiło przedawnienie karalności,
4
b) zatarg osobisty, pomiędzy członkami związku został zakończony ugodą,
c) obwiniony zmarł,
d) rozpoznawana sprawa jest niewielkiej wagi.
2. Sąd koleżeński może postanowić o umorzeniu postępowania bez przeprowadzania
rozprawy, w przypadku stwierdzenia przed rozprawą okoliczności wskazanych w §
23 lit. a-d Regulaminu. Na postanowienie sądu w przedmiocie umorzenia
postępowania stronom przysługuje zażalenie do sądu wyższego szczebla nad sądem,
który wydał zaskarżone postanowienie.
ROZDZIAŁ 5
Przedawnienie i zatarcie skazania
§ 24
Karalność za przewinienia wskazane w § 2 Regulaminu ustaje z upływem roku od czasu
powzięcia wiadomości o popełnieniu przewinienia przez rzecznika dyscyplinarnego, nie
później jednak niŜ z upływem 5 lat od daty popełnienia przewinienia.
§ 25
1. Zatarcie skazania na kary upomnienia lub nagany następuje z upływem roku od
wydania prawomocnego orzeczenia.
2. Zatarcie skazania na kary określone w § 17 ust. 3 i 4 Regulaminu, następuje z
upływem dwóch lat od ich wykonania albo na wniosek skazanego, po roku od tego
terminu, na podstawie postanowienia sądu, który orzekł wykonaną karę.
3. Zatarcie skazania na karę określoną w § 17 ust. 5 Regulaminu, następuje z upływem 4
lat od uprawomocnienia się orzeczenia.
ROZDZIAŁ 6
Postępowanie przed Sądami KoleŜeńskimi
§ 26
Sąd koleŜeński rozpoznaje sprawę w granicach wniosku złoŜonego przez rzecznika
dyscyplinarnego. W zakresie orzeczenia o winie i karze Sąd nie jest związany wnioskiem
rzecznika dyscyplinarnego.
§ 27
1. Rzecznik Dyscyplinarny przesyła do sądu koleŜeńskiego, opisane i ponumerowane,
akta postępowania przygotowawczego, wraz z wnioskiem o ukaranie, a takŜe po
jednym jego odpisie dla kaŜdej ze stron.
2. JeŜeli wniosek o ukaranie nie odpowiada warunkom formalnym przewodniczący sądu
koleŜeńskiego zwraca wniosek o ukaranie rzecznikowi dyscyplinarnemu, w celu
usunięcia braków w terminie 14 dni.
3. JeŜeli wniosek o ukaranie odpowiada warunkom formalnym przewodniczący sądu
koleŜeńskiego wyznacza skład orzekający oraz w porozumieniu z członkami składu
orzekającego termin rozprawy, a takŜe postanawia o doręczeniu odpisu wniosku o
ukaranie obwinionemu i jego obrońcy.
4. Przewodniczący składu orzekającego wzywa na wyznaczony termin obwinionego
oraz świadków, a takŜe zawiadamia o terminie rzecznika dyscyplinarnego oraz
pokrzywdzonego, jeŜeli osobiście złoŜył zawiadomienie o popełnieniu przewinienia.
5. W przypadku, gdy obwiniony ustanowił obrońcę, obowiązek powiadomienia obrońcy
o terminie rozprawy spoczywa na obwinionym.
5
§ 28
Obwiniony i jego obrońca mogą przeglądać akta sprawy tylko w obecności członka sądu
koleŜeńskiego lub osoby upowaŜnionej oraz dokonywać z nich odpisów i kserokopii, za
zwrotem kosztów ich wykonania.
§ 29
1. Przewodniczący składu orzekającego kieruje postępowaniem tak, aby wyjaśnić
wszystkie okoliczności danej sprawy.
2. Przewodniczący składu orzekającego sprawdza obecność na rozprawie wszystkich
wezwanych i zawiadomionych osób. Wezwani na rozprawę członkowie Związku
winni posiadać ze sobą waŜną legitymację członkowską PZW.
3. Przewodniczący składu orzekającego przyjmuje od obwinionego legitymację
członkowską PZW w depozyt sądu na czas trwania rozprawy. Po zakończeniu
rozprawy przewodniczący składu orzekającego zwraca legitymację w przypadku
uniewinnienia obwinionego albo orzeczenia kary określonej w § 17 ust. 1 i 2
Regulaminu. W przypadku orzeczenia kary określonej w § 17 ust. 3, 4 i 5
Regulaminu legitymacja pozostaje w depozycie sądu. W przypadku odwołania od
orzeczenia wydanego przez sąd koleŜeński w pierwszej instancji, znajdującą się w
depozycie legitymację przekazuje się, w raz z aktami sądowi wyŜszej instancji.
§ 30
Po sprawdzeniu obecności przewodniczący składu orzekającego nakazuje świadkom
opuszczenie sali, a następnie oddaje głos rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu
odczytania wniosku o ukaranie. Gdy w rozprawie nie uczestniczy rzecznik
dyscyplinarny, wniosek o ukaranie odczytuje przewodniczący składu orzekającego.
§ 31
1. Po odczytaniu wniosku o ukaranie przewodniczący udziela głosu obwinionemu,
celem ustosunkowania się do zarzutów i wniosku.
2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności prawidłowo wezwanego na
rozprawę lub opuszczenia sali przez obwinionego przewodniczący prowadzi
rozprawę pod jego nieobecność.
§ 32
Gdy obwiniony przyznaje się do zarzucanego przewinienia, a jego wina i złoŜone
wyjaśnienia nie budzą wątpliwości sąd koleŜeński moŜe ograniczyć postępowanie do
złoŜonych przez obwinionego wyjaśnień i na tej podstawie wydać orzeczenie.
§ 33
Gdy obwiniony nie przyznaje się do zarzucanego przewinienia przewodniczący składu
orzekającego otwiera przewód sądowy, w celu przeprowadzenia wnioskowanych
dowodów. W kaŜdym przypadku sąd przeprowadzając postępowanie dowodowe moŜe
ograniczyć je do okoliczności budzących wątpliwości.
§ 34
CięŜar udowodnienia winy obwinionemu spoczywa na rzeczniku dyscyplinarnym.
Dowody, w postępowaniu przed sądem przeprowadza się na wniosek stron i z urzędu.
Decyzję w przedmiocie wniosku o dopuszczenie dowodu podejmuje sąd w formie
postanowienia. Na postanowienie sądu w przedmiocie nie uwzględnienia wniosku
dowodowego zaŜalenie nie przysługuje.
6
§ 35
Oddala się wniosek dowodowy, jeŜeli:
1) okoliczność, która ma być udowodniona nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia
sprawy albo jest juŜ udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy,
2) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności,
3) dowodu ze względów obiektywnych nie da się przeprowadzić.
§ 36
Sąd koleŜeński moŜe wydać orzeczenie, gdy obwiniony bez uzasadnionych przyczyn nie
stawił się na rozprawę, pomimo prawidłowego wezwania na rozprawę wraz z
doręczeniem odpisu wniosku o ukaranie.
§ 37
1. Świadków przesłuchuje się pod nieobecność innych świadków, którzy nie składali
jeszcze zeznań.
2. Przewodniczący składu orzekającego uprzedza świadków o obowiązku mówienia
prawdy.
3. KaŜdy członek PZW, wezwany przed sąd koleŜeński w charakterze świadka ma
obowiązek stawiennictwa i złoŜenia zeznań. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo
wezwanego świadka stanowi naruszenie § 14 pkt 1 i 2 Statutu PZW.
§ 38
1. W czasie rozprawy, dla wyjaśnienia sprzeczności, sąd koleŜeński moŜe wydać
postanowienie o odczytaniu protokołów przesłuchań obwinionego, świadków i
innych dokumentów znajdujących się w aktach. MoŜna takŜe przeprowadzić
konfrontację pomiędzy przesłuchiwanymi osobami.
2. JeŜeli zachodzi potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego, a uczynienie tego w
ramach rozprawy nie jest moŜliwe, sąd odracza rozprawę i wyznacza nowy termin.
3. O uzupełnienie materiału dowodowego sąd moŜe zwrócić się, w drodze pomocy
prawnej, do rzecznika dyscyplinarnego lub innego sądu koleŜeńskiego.
4. Sąd koleŜeński celem uzupełnienia materiału dowodowego moŜe powołać biegłych, a
w razie konieczności przeprowadzić wizję lokalną.
§ 39
Postępowanie przed sądem koleŜeńskim powinno zakończyć się na pierwszej rozprawie.
Przewodniczący składu orzekającego moŜe wyjątkowo odroczyć rozprawę dla
przeprowadzenia dowodu lub z innej waŜnej przyczyny.
§ 40
Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela
głosu kolejno: rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy, jeŜeli występuje w sprawie i
obwinionemu.
§ 41
1. Na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania dowodowego, sąd
koleŜeński po odbyciu narady wydaje orzeczenie, w którym:
1) uznaje obwinionego za winnego zarzucanego przewinienia i wymierza mu karę,
2) uniewinnia obwinionego od zarzutu popełnienia zarzucanego mu przewinienia,
3) umarza postępowanie, w przypadkach określonych w § 23 ust. 1 Regulaminu.
2. W naradzie poprzedzającej wydanie orzeczenia, mogą brać udział tylko członkowie
składu orzekającego. Podczas narady na sali, poza składem orzekającym, obecny
7
moŜe być tylko protokolant. Po odbyciu narady następuje głosowanie nad
orzeczeniem. Orzeczenie zapada większością głosów.
3. Przegłosowany członek składu orzekającego moŜe zgłosić zdanie odrębne, które musi
pisemnie uzasadnić.
§ 42
1. Przewodniczący składu orzekającego odczytuje orzeczenie wraz z uzasadnieniem.
2. W sprawach zawiłych przewodniczący składu orzekającego odczytując orzeczenie
moŜe poprzestać na ustnym przedstawieniu motywów rozstrzygnięcia. W takich
przypadkach przewodniczący składu orzekającego sporządza pisemne uzasadnienie
orzeczenia i przesyła je stronom postępowania w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia.
3. Sąd wydając orzeczenie poucza strony o trybie i terminach wniesienia odwołania.
4. Orzeczenie sądu uprawomocnia się po 14 dniach od daty odczytania orzeczenia wraz
z uzasadnieniem, a w przypadku wskazanym w § 42 ust. 2 Regulaminu, w ciągu 14
dni od doręczenia orzeczenia wraz uzasadnieniem.
5. Sąd z urzędu stwierdza na oryginale orzeczenia jego prawomocność.
§ 43
1. Z przebiegu posiedzenia i rozprawy sporządza się protokół, który powinien
zawierać:
1) nazwę i skład osobowy sądu, termin i miejsce rozprawy oraz oznaczenie stron,
2) przebieg rozprawy oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników,
3) wydane w toku rozprawy postanowienia,
4) stwierdzenia innych okoliczności dotyczących przebiegu rozprawy.
2. Protokół z posiedzenia i z rozprawy podpisują niezwłocznie przewodniczący składu
orzekającego i protokolant.
§ 44
1. Orzeczenie sądu koleŜeńskiego sporządza się na piśmie, które powinno zawierać:
1) nazwę sądu oraz termin i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
2) imiona i nazwiska członków składu orzekającego, rzecznika, obrońcy,
3) imiona i nazwiska, imię ojca, datę urodzenia obwinionego i aktualnie pełnione
przez niego funkcje w PZW oraz posiadane odznaczenia i tytuły honorowe,
4) dokładne określenie zarzucanego czynu,
5) ustalenie popełnionego czynu i wymierzonej kary z podaniem zastosowanej
kwalifikacji prawnej,
6) uzasadnienie faktyczne i prawne,
7) pouczenie o prawie i sposobie wniesienia odwołania.
2. Uzasadnienie powinno zawierać, które fakty sąd uznał za udowodnione lub nie
udowodnione, na jakich oparł się dowodach i dlaczego nie dał wiary dowodom
przeciwnym, a takŜe przytoczenie okoliczności, które sąd wziął pod uwagę przy
orzekaniu kary.
3. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.
4. Uzasadnienie orzeczenia sporządza przewodniczący składu orzekającego, a w
przypadku, gdy zgłosi zdanie odrębne – wyznaczony przez niego członek składu
orzekającego.
5. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się na piśmie stronom. O treści orzeczenia
informuje się pisemnie osobie lub organowi, który wystąpił z wnioskiem o wszczęcie
postępowania.
6. Postanowienie podlegające zaskarŜeniu powinno posiadać uzasadnienie.
8
§ 45
1. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w protokole,
orzeczeniu i postanowieniu moŜe nastąpić w kaŜdym czasie z urzędu lub na wniosek.
O sprostowaniu zawiadamia się strony, a o nieuwzględnieniu wniosku, osobę, która
zgłosiła wniosek o sprostowanie.
2. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w orzeczeniu i
postanowieniu następuje w formie postanowienia, które wydaje przewodniczący
składu orzekającego w danej sprawie. Na postanowienie w przedmiocie
nieuwzględnienia wniosku o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub
rachunkowej przysługuje zaŜalenie.
§ 46
Wszczęcie postępowania przed sądem koleŜeńskim powinno nastąpić w terminie nie
dłuŜszym niŜ 60 dni od daty złoŜenia wniosku, wraz z aktami, przez rzecznika
dyscyplinarnego.
ROZDZIAŁ 7
Dobrowolne poddanie się karze
§ 47
1. JeŜeli podejrzany w postępowaniu przygotowawczym, przesłuchiwany przez
rzecznika dyscyplinarnego, przyzna się do popełnienia zarzucanego mu przewinienia
i okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a szkoda wyrządzona
przewinieniem została naprawiona, rzecznik dyscyplinarny moŜe zaproponować
podejrzanemu dobrowolne poddanie się karze opisanej w § 16 ust. 2 pkt 1-4 Statutu
PZW.
2. JeŜeli podejrzany wyraŜa zgodę na proponowaną przez rzecznika dyscyplinarnego
karę – rzecznik przesyła akta sprawy właściwemu sądowi koleŜeńskiemu, wraz z
wnioskiem o ukaranie zawierającym uzgodnioną propozycję kary.
3. Właściwy sąd koleŜeński w przypadku wskazanym w § 47 ust. 1 i 2 Regulaminu,
uznając zasadność złoŜonego wniosku o dobrowolne poddanie się karze, po
zapoznaniu się z aktami sprawy wydaje orzeczenie bez przeprowadzania rozprawy
na posiedzeniu niejawnym.
§ 48
W przypadku, gdy sąd koleŜeński uzna, Ŝe okoliczności sprawy budzą wątpliwości albo
proponowana kara jest nieodpowiednia, kieruje sprawę na rozprawę – na zasadach
ogólnych.
ROZDZIAŁ 8
Doręczenia
§ 49
Postanowienia, wydane na rozprawie i nie dotyczące istoty sprawy nie wymagają
doręczenia, jeŜeli strony były o terminie rozprawy powiadomione.
§ 50
Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy,
doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem
korespondencji – za potwierdzeniem odbioru.
9
§ 51
Obwiniony zobowiązany jest poinformować sąd koleŜeński o kaŜdorazowej zmianie
adresu do odbioru korespondencji. W razie zaniechania tego obowiązku pisma kierowane
na ostatnio podany adres uwaŜa się za skutecznie doręczone.
ROZDZIAŁ 9
Postępowanie odwoławcze
§ 52
1. Od kaŜdego orzeczenia wydanego przez sąd koleŜeński pierwszej instancji słuŜy
obwinionemu i właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu, prawo złoŜenia
odwołania, w terminie 14-dni od daty otrzymania odpisu orzeczenia wraz z
uzasadnieniem. Obwiniony składający odwołanie, wpłaca kaucję na koszty
postępowania w ryczałtowej kwocie 100 zł, gdy w pierwszej instancji orzekał sąd
koleŜeński koła lub sąd międzykołowy albo 200 zł, gdy w pierwszej instancji orzekał
sąd wyŜszego rzędu. Kaucję wnosi się na konto zarządu, przy którym działa sąd
odwoławczy. Sąd pierwszej instancji ogłaszając orzeczenie powinien podać numer
konta, na który naleŜy wpłacić kaucję. W przypadku nie podania konta obwiniony nie
powinien ponosić negatywnych konsekwencji braku pouczenia. W przypadku braku
pouczenia sąd pierwszej instancji wzywa do uiszczenia kaucji w terminie 14 dni pod
rygorem odrzucenia odwołania.
2. Kaucja podlega zwrotowi, gdy odwołanie zostało uwzględnione. Środki uzyskane z
kaucji przeznacza się na działalność statutową.
3. Odwołanie wniesione po terminie lub bez opłaconej kaucji jest bezskuteczne i
podlega odrzuceniu.
4. Odwołanie wnosi się do sądu wyŜszego szczebla za pośrednictwem sądu, który wydał
orzeczenie.
5. Odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przez Główny Sąd
KoleŜeński wnosi się do Głównego Sądu KoleŜeńskiego i jest ono rozpatrywane
przez ten sąd w innym składzie.
§ 53
1. Przewodniczący sądu koleŜeńskiego pierwszej instancji otrzymując odwołanie, bada
czy zostało ono wniesione w terminie i pochodzi od osoby uprawnionej.
2. Przewodniczący sądu koleŜeńskiego, do którego wpłynęło odwołanie, w przypadku
stwierdzenia, iŜ pochodzi ono od osoby nieuprawnionej lub zostało wniesione po
terminie – postanawia o jego odrzuceniu. Na postanowienie przewodniczącego sądu
koleŜeńskiego w tym zakresie przysługuje zaŜalenie.
3. JeŜeli przewodniczący sądu koleŜeńskiego, do którego wpłynęło odwołanie
stwierdza, iŜ pochodzi ono od osoby uprawnionej i zostało wniesione w terminie –
przesyła je wraz z aktami sprawy do sądu drugiej instancji.
4. Przewodniczący sądu koleŜeńskiego drugiej instancji wyznacza skład orzekający i
termin rozprawy odwoławczej oraz zawiadamia o tym terminie rzecznika
dyscyplinarnego składającego wniosek o ukaranie do sądu koleŜeńskiego pierwszej
instancji oraz obwinionego.
5. Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym
członek składu orzekającego – sprawozdawca, przedstawia przebieg i wyniki
dotychczasowego postępowania, a w szczególności treść zaskarŜonego orzeczenia
10
oraz zarzuty i wnioski odwoławcze jak równieŜ kwestie wymagające rozstrzygnięcia
koleŜeńskiego sądu odwoławczego. W miarę potrzeby odczytuje się z akt
poszczególne ich części.
6. Odwoławczy sąd koleŜeński nie przeprowadza postępowania dowodowego, co do
istoty sprawy. Sąd odwoławczy moŜe jednak w wyjątkowych wypadkach, uznając
potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, przeprowadzić dowód na rozprawie,
jeŜeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania.
7. Skład orzekający rozpatrujący odwołanie, w przypadku uznania konieczności
uzupełnienia materiału dowodowego moŜe odroczyć rozprawę wyznaczając nowy
termin, o którym zawiadamia strony.
8. Skład orzekający po zapoznaniu się z przebiegiem postępowania sądu pierwszej
instancji oraz treścią zaskarŜonego orzeczenia, a takŜe zarzutami i wnioskami
odwołania, wydaje orzeczenie.
9. JeŜeli sąd odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego uzna, iŜ
materiał dowodowy został zgromadzony w całości orzeka o:
1) utrzymaniu w mocy lub zmianie zaskarŜonego orzeczenia w całości lub w części,
2) umorzeniu postępowania w przypadkach przewidzianych w § 23 ust. 1
Regulaminu,
10. JeŜeli sąd odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego uzna, iŜ
materiał dowodowy wymaga uzupełnienia a jego uzupełnienie w trybie § 53 ust. 6
Regulaminu nie jest moŜliwe, orzeka o uchyleniu w całości lub w części
zaskarŜonego orzeczenia i przekazaniu sprawy w uchylonym zakresie sądowi
pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
11. Rozpoznając sprawę po uchyleniu orzeczenia sąd pierwszej instancji moŜe
ograniczyć się jedynie do przeprowadzenia postępowania dowodowego w zakresie
wskazanym przez sąd odwoławczy i niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy.
Pozostałe dowody uznaje się za przeprowadzone.
§ 54
1. ZaŜalenie przysługuje równieŜ na postanowienie sądu koleŜeńskiego w przypadkach
określonych w Regulaminie. ZaŜalenie na postanowienie sądu koleŜeńskiego wnosi
się do sądu wyŜszego szczebla za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie w
terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, a w przypadku stron nieobecnych przy
jego ogłoszeniu – od doręczenia odpisu postanowienia.
2. ZaŜalenie wniesione po terminie jest bezskuteczne i podlega odrzuceniu.
§ 55
1. JeŜeli niedotrzymanie terminów wniesienia odwołania i zaŜalenia nie nastąpiło z
winy strony, moŜe ona w terminie 7 dni od daty ustania przeszkody, złoŜyć wniosek
o przywrócenie terminu wraz z uzasadnieniem okoliczności uchybienia tego terminu,
dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana.
2. Wniosek o przywrócenie terminu rozpoznaje przewodniczący składu orzekającego w
danej sprawie.
3. Na postanowienie o odmowie uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu
przysługuje zaŜalenie. ZaŜalenie rozpatruje sąd wyŜszej instancji.
§ 56
Wszczęcie postępowania przed odwoławczym sądem koleŜeńskim powinno nastąpić w
terminie nie dłuŜszym niŜ 60 dni od daty przekazania akt sprawy przez sąd pierwszej
instancji, wraz z odwołaniem.
11
ROZDZIAŁ 10
Rewizja prawomocnych orzeczeń
§ 57
1. Prawomocne orzeczenie sądu koleŜeńskiego moŜe być poddane rewizji przez Główny
Sąd KoleŜeński na podstawie skierowanego do przewodniczącego Głównego Sądu
KoleŜeńskiego umotywowanego wniosku:
1) Prezesa Zarządu Głównego PZW,
2) Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW,
3) Przewodniczącego Głównego Sądu KoleŜeńskiego PZW,
4) ukaranego, za pośrednictwem osób wymienionych w punktach 1-3.
2. Wniosek o przeprowadzenie postępowania w trybie rewizji moŜe być złoŜony przez
uprawniony podmiot, w terminie 6-miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia
tylko jeden raz w danej sprawie.
3. Przepis § 53 ust. 1-4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
§ 58
1. Podstawą wniosku o rewizję prawomocnego orzeczenia moŜe być wyłącznie:
1) stwierdzenie raŜącego naruszenia przepisów postępowania, jeŜeli to naruszenie
mogło mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia,
2) ujawnienie nowych istotnych faktów i dowodów, które z przyczyn niezaleŜnych
od strony nie mogły zostać przedstawione przed sądem orzekającym w sprawie, a
mogły mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia.
2. Wniosek ukaranego podlega rozpoznaniu przez podmioty wymienione w § 57 ust. 1
pkt 1-3 Regulaminu.
3. Na odmowę wniesienia wniosku o rewizji zaŜalenie nie przysługuje.
§ 59
1. Po wpłynięciu wniosku o rewizję, podlega on rozpoznaniu przez pięcioosobowy
skład orzekający Głównego Sądu KoleŜeńskiego.
2. Skład orzekający Głównego Sądu KoleŜeńskiego, po rozpoznaniu wniosku i analizie
akt sprawy na posiedzeniu niejawnym orzeka o:
1) uznaniu wniosku za bezzasadny, wobec nie zaistnienia przesłanek z § 58
Regulaminu,
2) uchyleniu prawomocnego orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego
rozpoznania właściwemu sądowi w pierwszej instancji, w innym składzie – w
przypadku konieczności uzupełnienia postępowania dowodowego,
3) uchyleniu prawomocnego orzeczenia i przekazaniu sprawy do rozpoznania
sądowi, w którym doszło do naruszenia przepisów postępowania, w innym
składzie.
§ 60
W sprawach nieuregulowanych mają odpowiednio zastosowanie przepisy dotyczące
postępowania odwoławczego zawarte w rozdziale 9 Regulaminu.
§ 61
Akta spraw zakończonych prawomocnymi orzeczeniami przekazuje się sądowi pierwszej
instancji.
12
ROZDZIAŁ 11
Postępowanie w sprawie zatarcia skazania
§ 62
1. Przewodniczący sądu koleŜeńskiego po otrzymaniu wniosku o zatarcie kary sprawdza
jego poprawność, wyznacza termin posiedzenia sądu, na który w razie potrzeby
wzywa wnioskodawcę i rzecznika dyscyplinarnego.
2. Sąd rozpoznaje wniosek w trzyosobowym składzie. Postanowienie w przedmiocie
wniosku uprawomocnia się w terminie 7 dni od daty wydania postanowienia. Odpis
postanowienia na piśmie doręcza się stronom.
3. Rozstrzygając w przedmiocie zatarcia skazania sąd bada czy cele kary zostały
osiągnięte, a w szczególności czy skazany ponownie nie popełnił przewinienia.
4. Od postanowienia w przedmiocie zatarcia skazania stronom słuŜy zaŜalenie do sądu
wyŜszej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie.
5. Przepis § 53 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 12
Przepisy końcowe i przejściowe
§ 63
1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do spraw przekazanych sądom
koleŜeńskim do rozpoznania na podstawie wniosku o ukaranie, po wejściu w Ŝycie
niniejszego regulaminu, a takŜe do spraw przekazanych przez sądy odwoławcze w
części dotyczącej orzeczeń uchylonych i przekazanych do ponownego rozpoznania.
2. JeŜeli pod rządem poprzedniego regulaminu nastąpiło przedawnienie karalności
przewinienia, stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy.
INSTRUKCJA
PRACY SĄDÓW KOLEśEŃSKICH
POLSKIEGO ZWIĄZKU WEDKARSKIEGO
ROZDZIAŁ I
Organizacja i organy sądów
§ 1
Sądy koleŜeńskie są wybierane na wszystkich szczeblach Związku, a mianowicie:
a) na szczeblu centralnym - Główny Sąd KoleŜeński
b) na szczeblu okręgu - okręgowy sąd koleŜeński
c) na szczeblu koła - sąd koleŜeński koła lub sąd powołany na
podstawie § 62 Statutu PZW.
13
§ 2
1. JeŜeli z uzasadnionych przyczyn w kole nie wybrano sądu koleŜeńskiego, wtedy
sprawy dotyczące tego koła rozpatruje sąd wyznaczony przez okręgowy sąd
koleŜeński.
2. Główny Sąd KoleŜeński sprawuje nadzór organizacyjny nad wszystkimi sądami
koleŜeńskimi PZW, a okręgowe sądy koleŜeńskie nad sądami koleŜeńskimi kół w
ramach własnego okręgu.
3. Sądy koleŜeńskie wyŜszych instancji są uprawnione do prowadzenia szkoleń i
instruktaŜy dla członków sądów niŜszych szczebli.
4. Sądy koleŜeńskie wszystkich szczebli sporządzają sprawozdania zgodnie z wzorami
stanowiącymi załącznik do niniejszej instrukcji.
Ustala się następujące terminy składania sprawozdań:
a) sąd koleŜeński koła lub kilku kół - do właściwego sądu okręgowego do końca
kwietnia kaŜdego roku oraz na walnym zgromadzeniu członków koła,
b) okręgowy sąd koleŜeński z własnej działalności i zbiorcze z działalności
podległych sądów kół do końca maja, Głównemu Sądowi KoleŜeńskiemu,
natomiast okręgowemu zjazdowi delegatów, raz na cztery lata,
c) Główny Sąd KoleŜeński po upływie kadencji przedstawia sprawozdanie z
działalności sądów koleŜeńskich Krajowemu Zjazdowi Delegatów.
5. Przewodniczący sądów koleŜeńskich poszczególnych szczebli kierują całokształtem
pracy danego sądu.
6. Przewodniczącego sądu podczas jego nieobecności zastępuje zastępca
przewodniczącego lub wyznaczony członek prezydium.
§ 3
Przewodniczący, zastępca i sekretarz sądu wyŜszej instancji są powołani do nadzoru
organizacyjnego nad sądami niŜszych instancji.
§ 4
Osoby wykonujące nadzór mogą być obecne na rozprawach prowadzonych przez sądy
niŜszej instancji z uwzględnieniem przepisów Regulaminu.
1. Przewodniczący sądu koleŜeńskiego wykonuje następujące obowiązki:
- reprezentuje sąd na zewnątrz,
- powołuje składy orzekające i przydziela im sprawy do rozpatrzenia,
- dba o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sądu,
- utrzymuje kontakt z zarządem PZW właściwego szczebla przez udział w jego
posiedzeniach.
2. Zakres obowiązków dla członków sądu ustala jego przewodniczący.
3. W przypadku zdekompletowania sądu w okresie kadencji następuje uzupełnienie jego
składu zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PZW.
4. Powołanie nowych członków w drodze doboru wymaga uchwały plenarnego
posiedzenia danego sądu.
5. W przypadku zdekompletowania składu sądu przekraczającego 1/2 liczby członków
pochodzących z wyboru, właściwy zarząd na wniosek przewodniczącego sądu lub
sądu sprawującego nadzór, zwołuje zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu PZW nadzwyczajny
zjazd delegatów lub nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła dla dokonania
wyborów uzupełniających, najpóźniej w okresie 3-miesięcy od daty stwierdzenia
stanu zdekompletowania.
14
6. Do kompetencji plenarnego posiedzenia sądu naleŜy przyjmowanie sprawozdań z
działalności sądu, określenie kierunków pracy i wykonywanie innych czynności, a
takŜe w przypadku sądów nadzorujących przyjmowanie i ocena informacji z
działalności sądów podległych.
ROZDZIAŁ II
Członkowie sądów koleŜeńskich
§ 5
1. Członkiem sądu koleŜeńskiego moŜe być członek PZW spełniający warunki
ustanowione w Statucie PZW, który został wybrany do pełnienia tej funkcji przez
właściwy zjazd delegatów lub walne zgromadzenie członków koła.
2. Członkowie sądu koleŜeńskiego są w zakresie orzekania niezawiśli i podlegają w
tym zakresie wyłącznie przepisom Statutu PZW i Regulaminu.
3. Członek sądu koleŜeńskiego korzysta ze szczególnej ochrony i w związku z tym nie
moŜe być pociągany do odpowiedzialności bez zezwolenia nadrzędnego sądu
koleŜeńskiego. Do czasu wydania zezwolenia, mogą być wykonywane czynności
wstępne przez rzecznika dyscyplinarnego, a przewodniczący danego sądu zawiesza
go w czynnościach. Odmowa zezwolenia, o którym mowa wyŜej powoduje
niewaŜność zawieszenia.
4. Ustanie funkcji członka sądu koleŜeńskiego następuje w przypadku rezygnacji lub
odwołania. Rezygnację składa się na piśmie.
5. Odwołanie członka sądu koleŜeńskiego następuje w przypadku:
- bezczynności lub zaniechania pełnienia powierzonych obowiązków,
- nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach,
- utraty członkostwa PZW.
Odwołanie członka sądu wymaga uchwały właściwego sądu.
6. W razie śmierci członka sądu koleŜeńskiego sąd stwierdza wygaśnięcie jego
członkowstwa.
ROZDZIAŁ III
Posiedzenia sądu koleŜeńskiego
§ 6
1. Posiedzenia plenarne sądu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ
dwa razy w roku.
2. Posiedzenia plenarne lub prezydium zwołuje przewodniczący danego sądu.
3. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia członkowie sądu oraz osoby zaproszone
mają być powiadomieni nie później niŜ na 14 dni przed wyznaczonym posiedzeniem.
4. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący sądu lub wyznaczony członek
prezydium.
5. Dla waŜności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność więcej niŜ połowy
członków sądu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
7. Przebieg posiedzenia plenarnego i innych posiedzeń jest protokołowany.
8. Niniejsza instrukcja stanowi integralną część Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW.